اطاعت از امر ولایت در هر حال واجب است گاهی صلح امام حسن با معاویه لازم است و گاهی جنگ و قیام امام حسین با یزید در عاشورا

مطالب مرتبط :

امام حسین شهید شده و به سعادت دست یافته پس چرا ما برای ایشان عزا داری می کنیم؟

چرا امام حسن صلح کرد و امام حسین جنگید؟